در باره قصر داریوش

خانم شفیعی

سرپرست تور خارجی

82456 داخلی 129


خانم حقانی

سرپرست مالی

82456 داخلی 117


خانم مختاری

مدیر فنی بند الف

82456 داخلی 123


آقای بهالگردی

مدیر عامل

82456 داخلی 110


کاپیتان علی پزشکی

رئیس هیئت مدیره

82456 داخلی 200آرامش و امنیت خاطر را با ما تجربه کنید